Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 458011

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2019
current position: homepage > Achievement > paper > 2019
162.Synthesis and Applications of Graphdiyne‐Based Metal‐Free Catalysts

Zicheng Zuo, Dan Wang, Jin Zhang, Fushen Lu, Yuliang Li*, Advanced Materials, 2019, 31, 1803762.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201803762

162.Synthesis and Applications of Graphdiyne‐Based Metal‐Free Catalysts

161.Design of Hollow Nanostructures for Energy Storage, Conversion and Production

Jiangyan Wang, Yi Cui*, Dan Wang* Advanced Materials 2019, 201801993

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201801993%4010.1002/%28ISSN%292566-6223.hottopic-batteries

161.Design of Hollow Nanostructures for Energy Storage, Conversion and Production

160.Designing Catalysts for Chirality-Selective Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes: Past Success and Future Opportunity

Maoshuai He*, Shuchen Zhang, Qianru Wu, Han Xue, Benwu Xin, Dan Wang, Jin Zhang* Advanced Materials,2019,1800805


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201800805


160.Designing Catalysts for Chirality-Selective Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes: Past Success and Future Opportunity

159.Triple-Shelled Manganese–Cobalt Oxide Hollow Dodecahedra with Highly Enhanced Performance for Rechargeable Alkaline Batteries


Chuangwei Jiao, Zuming Wang, Xiaoxian Zhao, Huan Wang, Jing Wang, Ranbo Yu,* and Dan Wang *, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 996-1001.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.201811683159.Triple-Shelled Manganese–Cobalt Oxide Hollow Dodecahedra with Highly Enhanced Performance for Rechargeable Alkaline Batteries

158.Constructing SrTiO3–TiO2 Heterogeneous Hollow Multi‐shelled Structures for Enhanced Solar Water Splitting


Yanze Wei, Jiangyan Wang, Ranbo Yu*, Jiawei Wan*, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 1422-1426.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.201812364


158.Constructing SrTiO3–TiO2 Heterogeneous Hollow Multi‐shelled Structures for Enhanced Solar Water Splitting

157.Sequential Templating Approach:A Groundbreaking Strategy to Create Hollow Multishelled Structures

Dan Mao, Jiawei Wan, Jiangyan Wang, and Dan Wang*, Advanced  Materials 2018, 1802874

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201802874

157.Sequential Templating Approach:A Groundbreaking Strategy to Create Hollow Multishelled Structures

156.Graphdiyne: synthesis, properties, and applications

Xin Gao, Huibiao Liu, Dan Wang, Jin Zhang*, Chemical Society Reviews, 2019, 48, 908-936.

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/CS/C8CS00773J#!divAbstract

156.Graphdiyne: synthesis, properties, and applications

155.Hollow Multi-Shelled Structures of Co3O4 Dodecahedron with Unique Crystal Orientation for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction

Li Wang, Jiawei Wan, Yasong Zhao, Nailiang Yang, Dan Wang*, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 2238−2241.

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/jacs.8b13528155.Hollow Multi-Shelled Structures of Co3O4 Dodecahedron with Unique Crystal Orientation for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction

154.TiO2 and Co Nanoparticle‐Decorated Carbon Polyhedra as Efficient Sulfur Host for High‐Performance Lithium–Sulfur Batteries


Ruiqing Liu, Zhiwei Liu, Wenhui Liu, Yuejiao Liu, Xiujing Lin, Yi Li, Pan Li, Zhendong Huang, Xiaomiao Feng, Leshu Yu, Dan Wang*, Yanwen Ma*, Wei Huang, Small, 2019, 15, 1804533.


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201804533


154.TiO2 and Co Nanoparticle‐Decorated Carbon Polyhedra as Efficient Sulfur Host for High‐Performance Lithium–Sulfur Batteries

153.Hollow Multi‐Shelled Structure with Metal-Organic-Frameworks-Derived Coatings for Enhanced Lithium Storage

Jian Zhang, Jiawei Wan, Jiangyan Wang, Hao Ren, Ranbo Yu, Lin Gu, Yunling Liu*, Shouhua Feng*, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 5266-5271.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201814563

153.Hollow Multi‐Shelled Structure with Metal-Organic-Frameworks-Derived Coatings for Enhanced Lithium Storage

152.Hollow Multishelled Heterostructured Anatase/TiO2(B) with Superior Rate Capability and Cycling Performance


Hao Ren, Ranbo Yu*, Jian Qi, Lijuan Zhang, Quan Jin, and Dan Wang*, Advanced Materials 2019, 1805754

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201805754


152.Hollow Multishelled Heterostructured Anatase/TiO2(B) with Superior Rate Capability and Cycling Performance

151.Rutile TiO2 Electron Transport Layer Enhances Charge Collection for Efficient Perovskite Solar Cells

Yongling Wang, Jiawei Wan, Jie Ding, Jin-Song Hu* and Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 9414-9418.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201902984

151.Rutile TiO2 Electron Transport Layer Enhances Charge Collection for Efficient Perovskite Solar Cells

150.Stereodefined Codoping of sp-N and S Atoms in Few-Layer Graphdiyne for Oxygen Evolution Reaction

Yasong Zhao, Nailiang Yang, Huiying Yao, Daobin Liu, Li Song, Jia Zhu*, Shuzhou Li, Lin Gu, Kaifeng Lin, Dan Wang*, Journal of the American Chemical Society2019, 141, 7240-7244.

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b13695

150.Stereodefined Codoping of sp-N and S Atoms in Few-Layer Graphdiyne for Oxygen Evolution Reaction

149.Hollow Multi‐Shelled Structural TiO2-x with Multiple Spatial Confinement for Long‐Life Lithium–Sulfur Batteries

Esmail Husein M. Salhabi, Jilu Zhao, Jiangyan Wang, Mei Yang, Bao Wang, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition,2019, 58, 9078-9082.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201903295

149.Hollow Multi‐Shelled Structural TiO2-x with Multiple Spatial Confinement for Long‐Life Lithium–Sulfur Batteries

148.Edge-Functionalized g-C3N4 Nanosheets as a Highly Efficient Metal-free Photocatalyst for Safe Drinking Water

Zhenyuan Teng, Nailiang Yang, Hongying Lv, Sicong Wang, Maozhi Hu, Chengyin Wang*, Dan Wang*, Guoxiu Wang*, Chem, 2019, 5, 664-680.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929418305722#undfig1

148.Edge-Functionalized g-C3N4 Nanosheets as a Highly Efficient Metal-free Photocatalyst for Safe Drinking Water

147.Hollow Multishelled Structure of Heterogeneous Co3O4–CeO2-x Nanocomposite for CO Catalytic Oxidation

Huan Wang, Dan Mao, Jian Qi*, Qinghua Zhang, Xiaohong Ma, Shuyan Song, Lin Gu, Ranbo Yu*, Dan Wang* Advanced Functional Materials 2019, 1806588

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201806588

147.Hollow Multishelled Structure of Heterogeneous Co3O4–CeO2-x Nanocomposite for CO Catalytic Oxidation

146. A Hollow-Shell Structured V2O5 Electrode-Based Symmetric Full Li-Ion Battery with Highest Capacity
Chengrui Wang, Lei Zhang,* Mohammad Al-Mamun, Yuhai Dou, Porun Liu, Dawei Su, Guoxiu Wang, Shanqing Zhang, Dan Wang,* and Huijun Zhao*, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1900909.

https://doi.org/10.1002/aenm.201900909

146. A Hollow-Shell Structured V2O5 Electrode-Based Symmetric Full Li-Ion Battery with Highest Capacity

145.Design of three-dimensional hierarchical TiO2/SrTiO3 heterostructures towards selective CO2 photoreduction

Shuaiyu Jiang, Kun Zhao, Mohammad Al-Mamun, Yu Lin Zhong, Porun Liu, Huajie Yin, Lixue Jiang, Sean Lowe, Jian Qi, Ranbo Yu, Dan Wang*, Huijun Zhao*, Inorganic Chemistry Frontiers, 2019,6, 1667-1674.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/QI/C9QI00350A#!divAbstract

145.Design of three-dimensional hierarchical TiO2/SrTiO3 heterostructures towards selective CO2 photoreduction

144.Sandwich‐Like Ultrathin TiS2 Nanosheets Confined within N, S Codoped Porous Carbon as an Effective Polysulfide Promoter in Lithium‐Sulfur Batteries

Xia Huang, Jiayong Tang, Bin Luo*, Ruth Knibbe, Tongen Lin, Han Hu, Masud Rana, Yuxiang Hu, Xiaobo Zhu, Qinfen Gu, Dan Wang*, Lianzhou Wang*, Advanced Energy Materials, 2019, 9,1901872.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201901872

144.Sandwich‐Like Ultrathin TiS2 Nanosheets Confined within N, S Codoped Porous Carbon as an Effective Polysulfide Promoter in Lithium‐Sulfur Batteries

143.Hollow Multi-shelled Structures SnO2 with Enhanced Performance for Ultraviolet Photodetector

Meng Li, Dan Mao, Jiawei Wan, Fakun Wang, Tianyou Zhai and Dan Wang*, Inorganic Chemistry Frontiers, 2019, 6, 1968-1972

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/QI/C9QI00490D#!divRelatedContent&articles


143.Hollow Multi-shelled Structures SnO<sub>2</sub> with Enhanced Performance for Ultraviolet Photodetector

142.Hollow Multishelled Structures for Promising Applications: Understanding the Structure–Performance Correlation

Jiangyan Wang, Jiawei Wan, Dan Wang*, Accounts of Chemical Research, 2019, 52, 2169-2178.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.9b00112

142.Hollow Multishelled Structures for Promising Applications: Understanding the Structure–Performance Correlation

141.Enhanced catalytic activity of Au-CeO2/Al2O3 monolith for low-temperature CO oxidation

Zhiwen Li, Huan Wang, Weiwei Zhao, Xin Xue, Quan Jin*, Jian Qi*, Ranbo Yu*, Dan Wang*, Catalysis Communications, 2019, 129,105729.


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566736719301918?via%3Dihub


141.Enhanced catalytic activity of Au-CeO2/Al2O3 monolith for low-temperature CO oxidation

140.Special Issue:Hollow multishelled structural materials

Dan Wang*, Chinese Science Bulletin, 2019, 64(34), 3515.

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/64/34/10.1360/TB-2019-0742?slug=fulltext

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/64/34?slug=browse

140.Special Issue:Hollow multishelled structural materials

139.Synergistic catalysis between atomically dispersed Fe and a pyrrolic-N-C framework for CO2 electroreduction

Chaochen Xu, Anthony Vasileff, Dan Wang, Bo Jin, Yao Zheng and Shi-Zhang Qiao, Naonscale Horizons, 2019, 4, 1411-1415.

https://pubs_rsc.xilesou.top/en/content/articlelanding/2019/nh/c9nh00361d/unauth

139.Synergistic catalysis between atomically dispersed Fe and a pyrrolic-N-C framework for CO2 electroreduction

138. Hollow Nanostructures (Special Issue: Hollow Nanostructured Materials)

Dan Wang*, Advanced Materials, 2019, 31, 1904886

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201904886

138. Hollow Nanostructures (Special Issue: Hollow Nanostructured Materials)

137.Advanced Materials for Green Chemistry and Renewable Energy(Special Issue)

Dan Wang*, Shouhua Feng*, Small, 2019, 15, 1902047.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201902047

137.Advanced Materials for Green Chemistry and Renewable Energy(Special Issue)

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190