Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 57854

中文
|
EN
Home News Research Publications Group Awards Links Contact Us
    Publications

Cover Gallery

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Before

Book Chapters

 
  2019
current position: homepage > Publications > 2019
Special Issue:Hollow multishelled structural materials

Dan Wang*, Chinese Science Bulletin, 2019, 64(34), 3515.

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/64/34/10.1360/TB-2019-0742?slug=fulltext

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/64/34?slug=browse

Special Issue:Hollow multishelled structural materials

Synergistic catalysis between atomically dispersed Fe and a pyrrolic-N-C framework for CO2 electroreduction

Chaochen Xu, Anthony Vasileff, Dan Wang, Bo Jin, Yao Zheng and Shi-Zhang Qiao, Naonscale Horizons2019, 4, 1411-1415.

https://pubs_rsc.xilesou.top/en/content/articlelanding/2019/nh/c9nh00361d/unauth

Synergistic catalysis between atomically dispersed Fe and a pyrrolic-N-C framework for CO2 electroreduction

Hollow Multi-shelled Structures SnO2 with Enhanced Performance for Ultraviolet Photodetector

Meng Li, Dan Mao, Jiawei Wan, Fakun Wang, Tianyou Zhai and Dan Wang*, Inorganic Chemistry Frontiers, 2019, 6, 1968-1972

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/QI/C9QI00490D#!divRelatedContent&articles


Hollow Multi-shelled Structures SnO<sub>2</sub> with Enhanced Performance for Ultraviolet Photodetector

A Hollow-Shell Structured V2O5 Electrode-Based Symmetric Full Li-Ion Battery with Highest Capacity
Chengrui Wang, Lei Zhang,* Mohammad Al-Mamun, Yuhai Dou, Porun Liu, Dawei Su, Guoxiu Wang, Shanqing Zhang, Dan Wang,* and Huijun Zhao*, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1900909.

https://doi.org/10.1002/aenm.201900909

 A Hollow-Shell Structured V2O5 Electrode-Based Symmetric Full Li-Ion Battery with Highest Capacity

Hollow Multishelled Structures for Promising Applications: Understanding the Structure–Performance Correlation

Jiangyan Wang, Jiawei Wan, Dan Wang*, Accounts of Chemical Research, 2019, 52, 2169-2178.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.9b00112

Hollow Multishelled Structures for Promising Applications: Understanding the Structure–Performance Correlation

Hollow Multi‐Shelled Structural TiO2-x with Multiple Spatial Confinement for Long‐Life Lithium–Sulfur Batteries

Esmail Husein M. Salhabi, Jilu Zhao, Jiangyan Wang, Mei Yang, Bao Wang, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition,2019, 589078-9082.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201903295

Hollow Multi‐Shelled Structural TiO2-x with Multiple Spatial Confinement for Long‐Life Lithium–Sulfur Batteries

Rutile TiO2 Electron Transport Layer Enhances Charge Collection for Efficient Perovskite Solar Cells

Yongling Wang, Jiawei Wan, Jie Ding, Jin-Song Hu* and Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition201958, 9414-9418.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201902984

Rutile TiO2 Electron Transport Layer Enhances Charge Collection for Efficient Perovskite Solar Cells

Stereodefined Codoping of sp-N and S Atoms in Few-Layer Graphdiyne for Oxygen Evolution Reaction

Yasong Zhao, Nailiang Yang, Huiying Yao, Daobin Liu, Li Song, Jia Zhu*, Shuzhou Li, Lin Gu, Kaifeng Lin, Dan Wang*, Journal of the American Chemical Society2019, 141, 7240-7244.

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b13695

Stereodefined Codoping of sp-N and S Atoms in Few-Layer Graphdiyne for Oxygen Evolution Reaction

Edge-Functionalized g-C3N4 Nanosheets as a Highly Efficient Metal-free Photocatalyst for Safe Drinking Water

Zhenyuan Teng, Nailiang Yang, Hongying Lv, Sicong Wang, Maozhi Hu, Chengyin Wang*, Dan Wang*, Guoxiu Wang*, Chem2019, 5, 664-680.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929418305722#undfig1

Edge-Functionalized g-C3N4 Nanosheets as a Highly Efficient Metal-free Photocatalyst for Safe Drinking Water

Hollow Multi‐Shelled Structure with Metal-Organic-Frameworks-Derived Coatings for Enhanced Lithium Storage

Jian Zhang, Jiawei Wan, Jiangyan Wang, Hao Ren, Ranbo Yu, Lin Gu, Yunling Liu*, Shouhua Feng*, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 5266-5271.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201814563

Hollow Multi‐Shelled Structure with Metal-Organic-Frameworks-Derived Coatings for Enhanced Lithium Storage

Hollow Multi-Shelled Structures of Co3O4 Dodecahedron with Unique Crystal Orientation for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction

Li Wang, Jiawei Wan, Yasong Zhao, Nailiang Yang, Dan Wang*, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 2238−2241.

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/jacs.8b13528


Hollow Multi-Shelled Structures of Co3O4 Dodecahedron with Unique Crystal Orientation for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction

Hollow Multishelled Heterostructured Anatase/TiO2(B) with Superior Rate Capability and Cycling Performance

Hao Ren, Ranbo Yu*, Jian Qi, Lijuan Zhang, Quan Jin, and Dan Wang*, Advanced Materials 2019, 1805754

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201805754

Hollow Multishelled Heterostructured Anatase/TiO2(B) with Superior Rate Capability and Cycling Performance

Hollow Multishelled Structure of Heterogeneous Co3O4–CeO2-x Nanocomposite for CO Catalytic Oxidation

Huan Wang, Dan Mao, Jian Qi*, Qinghua Zhang, Xiaohong Ma, Shuyan Song, Lin Gu, Ranbo Yu*, Dan Wang* Advanced Functional Materials 2019, 1806588

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201806588

Hollow Multishelled Structure of Heterogeneous Co3O4–CeO2-x Nanocomposite for CO Catalytic Oxidation

Graphdiyne: synthesis, properties, and applications

Xin Gao, Huibiao Liu, Dan Wang, Jin Zhang*, Chemical Society Reviews2019, 48, 908-936.

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/CS/C8CS00773J#!divAbstract

Graphdiyne: synthesis, properties, and applications

TiO2 and Co Nanoparticle‐Decorated Carbon Polyhedra as Efficient Sulfur Host for High‐Performance Lithium–Sulfur Batteries

Ruiqing Liu, Zhiwei Liu, Wenhui Liu, Yuejiao Liu, Xiujing Lin, Yi Li, Pan Li, Zhendong Huang, Xiaomiao Feng, Leshu Yu, Dan Wang*, Yanwen Ma*, Wei Huang, Small, 2019, 15, 1804533.


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201804533

TiO2 and Co Nanoparticle‐Decorated Carbon Polyhedra as Efficient Sulfur Host for High‐Performance Lithium–Sulfur Batteries

Constructing SrTiO3–TiO2 Heterogeneous Hollow Multi‐shelled Structures for Enhanced Solar Water Splitting

Yanze Wei, Jiangyan Wang, Ranbo Yu*, Jiawei Wan*, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 1422-1426.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.201812364

Constructing SrTiO3–TiO2 Heterogeneous Hollow Multi‐shelled Structures for Enhanced Solar Water Splitting

Triple-Shelled Manganese–Cobalt Oxide Hollow Dodecahedra with Highly Enhanced Performance for Rechargeable Alkaline Batteries

Chuangwei Jiao, Zuming Wang, Xiaoxian Zhao, Huan Wang, Jing Wang, Ranbo Yu,* and Dan Wang *, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 996-1001.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.201811683


Triple-Shelled Manganese–Cobalt Oxide Hollow Dodecahedra with Highly Enhanced Performance for Rechargeable Alkaline Batteries

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190