Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 57858

中文
|
EN
Home News Research Publications Group Awards Links Contact Us
    Publications

Cover Gallery

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Before

Book Chapters

 
  2015
current position: homepage > Publications > 2015
Synthesis and photocatalytic activity of hierarchical flower-like SrTiO3 nanostructure

Xiao-Yong Lai , Cheng-Rui Wang , Quan Jin , Ran-Bo Yu and Dan Wang* Science China-Materials 2015,58,192-197

https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-015-0038-1

Synthesis and photocatalytic activity of hierarchical flower-like SrTiO3 nanostructure

Multi-shelled hollow micro-/nanostructures

Jian Qi,  Xiaoyong Lai,  Jiangyan Wang,  Hongjie Tang, Hao Ren, Yu Yang,  Quan Jin, Lijuan Zhang,  Ranbo Yu*, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Huijun Zhao and Dan Wang* Chemical Society Reviews 2015,44,6749-6773

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/cs/c5cs00344j

Multi-shelled hollow micro-/nanostructures

Growth of Polypyrrole Ultrathin Films on MoS2 Monolayers as High‐Performance Supercapacitor Electrodes

Hongjie Tang, Jiangyan Wang, Huajie Yin, Huijun Zhao,  Dan Wang,* and Zhiyong Tang* Advanced Materials 2015, 27, 1117-1123

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201404622


Growth of Polypyrrole Ultrathin Films on MoS2 Monolayers as High‐Performance Supercapacitor Electrodes

Enhancement of photocatalytic properties of TiO2 nanoparticles doped with CeO2 and supported on SiO2 for phenol degradation

Hao Chunjing ; Li Jing ; Zhang Zailei ; Ji Yongjun;* Zhan Hanhui;* Xiao Fangxing; Wang Dan; Liu Bin; Su Fabing* Applied Surface Science  2015,331,17-26

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215000938

Enhancement of photocatalytic properties of TiO2 nanoparticles doped with CeO2 and supported on SiO2 for phenol degradation

An in situ vapour phase hydrothermal surface doping approach for fabrication of high performance Co3O4 electrocatalysts with an exceptionally high S-doped active surface

Zhijin Tan,  Porun Liu*,  Haimin Zhang, Yun Wang, Mohammad Al-Mamun,  Hua Gui Yang,  Dan Wang, Zhiyong Tang and  Huijun Zhao* Chemical Communications  2015,51,5695-5697 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215000938

An in situ vapour phase hydrothermal surface doping approach for fabrication of high performance Co3O4 electrocatalysts with an exceptionally high S-doped active surface

A New Graphdiyne Nanosheet/Pt Nanoparticle‐Based Counter Electrode Material with Enhanced Catalytic Activity for Dye‐Sensitized Solar Cells

Hao Ren, Hui Shao, Lijuan Zhang, Dong Guo, Quan Jin, Ranbo Yu,* Lei Wang, Yuliang Li, Yun Wang, Huijun Zhao,  Dan Wang, Advanced Energy Materials, 2015,5,1500296

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201500296


Highlighted by

Acc. Chem. Res. 2017, 50,2470-2478.


A New Graphdiyne Nanosheet/Pt Nanoparticle‐Based Counter Electrode Material with Enhanced Catalytic Activity for Dye‐Sensitized Solar Cells

A fluorescent quenching performance enhancing principle for carbon nanodot-sensitized aqueous solar cells

HaiminZhang YunWang PorunLiu YibingLi Hua GuiYang TaichengAn Po-KeungWong DanWang ZhiyongTang, HuijunZhao* Nano Energy, 2015,13,124-130 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285515000567

A fluorescent quenching performance enhancing principle for carbon nanodot-sensitized aqueous solar cells

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190