Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 483993

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2018
current position: homepage > Achievement > paper > 2018
136.Dendrite-Free Sodium-Metal Anodes for High-Energy Sodium-Metal Batteries

Bing Sun, Peng Li, Jinqiang Zhang, Dan Wang*, Paul Munroe, Chengyin Wang, Peter H  L  Notten, Guoxiu Wang* Advanced Materials, 2018,30

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201801334

136.Dendrite-Free Sodium-Metal Anodes for High-Energy Sodium-Metal Batteries

135.Ordered mesoporous NiFe2O4 with ultrathin framework for low-ppb toluene sensing

Xiaoyong Lai*, Kun Cao, Guoxin Shen, Ping Xue, Dan Wang*, Fang Hu, Jianli Zhang, Qingfeng Yang, Xiaozhong Wang, Science Bulletin 2018,63, 187-193

https://ac.els-cdn.com/S209592731830015X/

135.Ordered mesoporous NiFe2O4 with ultrathin framework for low-ppb toluene sensing

134.Facile Synthesis of Crumpled Nitrogen-Doped MXene Nanosheets as a New Sulfur Host for Lithium-Sulfur Batteries

Weizhai Bao, Lin Liu, Chengyin Wang, Sinho Choi, Dan Wang*, Guoxiu Wang* Advanced Energy Materials 2018, 8

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201702485

134.Facile Synthesis of Crumpled Nitrogen-Doped MXene Nanosheets as a New Sulfur Host for Lithium-Sulfur Batteries

133.Formation of multi-shelled nickel-based sulfide hollow spheres for rechargeable alkaline batteries

Dongwei Li, Xiaoxian Zhao, Ranbo Yu*, Bao Wang*, Hao Wang, Dan Wang* Inorganic Chemistry Frontiers 2018, 5, 535-540

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/QI/C7QI00760D#!divAbstract

133.Formation of multi-shelled nickel-based sulfide hollow spheres for rechargeable alkaline batteries

132.Graphdiyne with Enhanced Ability for Electron Transfer

Zhao, YS  ; Zhang, LJ  ; Qi, J  ; Jin, Q  ; Lin, KF  ; Wang, D* Acta Physico-Chimica Sinica 2018, 34, 1048-1060

http://apps.webofknowledge.com/Search.do

132.Graphdiyne with Enhanced Ability for Electron Transfer

131.Resonance-Enhanced Absorption in Hollow Nanoshell Spheres with Omnidirectional Detection and High Responsivity and Speed

Der-Hsien Lien, Zhenghong Dong, Jose Ramon Duran Retamal, Hsin-Ping Wang, Tzu-Chiao Wei, Dan Wang,* Jr-Hau He,* and Yi Cui*, Advanced Materials 2018, 30, 1801972

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.201801972

131.Resonance-Enhanced Absorption in Hollow Nanoshell Spheres with Omnidirectional Detection and High Responsivity and Speed

130.Few-layer graphdiyne doped with sp-hybridized nitrogen atoms at acetylenic sites for oxygen reduction electrocatalysis

Yasong Zhao, Jiawei Wan, Huiying Yao, Lijuan Zhang, Kaifeng Lin, Lei Wang, Nailiang Yang *,Daobin Liu, Li Song, Jia Zhu *, Lin Gu, Lei Liu, Huijun Zhao, Yuliang Li * and Dan Wang *, Nature chemistry, 2018, 10, 924-931

https://www.nature.com/articles/s41557-018-0100-1


Highlighted by

Nature Chemistry 2018, 10, 900-902

Joule 2018, 2, 1396-1398.

Chem 2018, 4, 2024-2026.


130.Few-layer graphdiyne doped with sp-hybridized nitrogen atoms at acetylenic sites for oxygen reduction electrocatalysis

129.Ultrathin Transition Metal Dichalcogenide/3d Metal Hydroxide Hybridized Nanosheets to Enhance Hydrogen Evolution Activity

Zhengju Zhu, Huajie Yin*, Chun-Ting He, Mohammad Al-Mamun, Porun Liu, Lixue Jiang, Yong Zhao, Yun Wang, Hua-gui Yang, Zhiyong Tang, Dan Wang, Xiaoming Chen, Huijun Zhao*, Advanced  Materials 2018, 30, 1801171

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adma.201801171

 129.Ultrathin Transition Metal Dichalcogenide/3d Metal Hydroxide Hybridized Nanosheets to Enhance Hydrogen Evolution Activity

128.Construction of Multishelled Binary Metal Oxides via Coabsorption of Positive and Negative Ions as a Superior Cathode for Sodium-Ion Batteries

Xiaoxian Zhao, Jiangyan Wang, Ranbo Yu*, Dan Wang*, Journal of the American Chemical Society 2018, 140, 49, 17114-17119

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/jacs.8b09241

128.Construction of Multishelled Binary Metal Oxides via Coabsorption of Positive and Negative Ions as a Superior Cathode for Sodium-Ion Batteries

127.Research Progress of Hollow Micro/Nano-Structured Photoanode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells

Mei Yang*, Zhenling Shi, Nan Xu, Dan Mao, Dan Wang, Chinese Journal of Applied Chemistry, 2018, 35, 902-915.

http://yyhx.ciac.jl.cn/EN/10.11944/j.issn.1000-0518.2018.08.180177

127.Research Progress of Hollow Micro/Nano-Structured Photoanode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells

126.Graphdiyne: Recent Achievements in Photo‐ and Electrochemical Conversion

Yasong Zhao, Hongjie Tang, Nailiang Yang, Dan Wang*, Advanced Science, 2018, 5, 201800959

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201800959


126.Graphdiyne: Recent Achievements in Photo‐ and Electrochemical Conversion

125.Defect Makes Perfect: Metal-free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Acid

Nailiang Yang, Dan Wang*, Chem, 2018, 4, 2262-2264.

https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(18)30433-9

125.Defect Makes Perfect: Metal-free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Acid

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190