Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 458006

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2022
current position: homepage > Achievement > paper > 2022
214.Defect and Interface Control on Graphitic Carbon Nitrides/Upconversion Nanocrystals for Enhanced Solar Hydrogen Production

Xiaochun Gao, Nailiang Yang, Jin Feng, Jiayan Liao, Shaoqi Hou, Xiaoguang Ma, Dawei Su,* Xingxing Yu, Javad Safaei, Dan Wang,* Guoxiu Wang,* National Science Open, 2022, DOI:10.1360/nso/20220037.

https://www.sciengine.com/NSO/doi/10.1360/nso/20220037;JSESSIONID=e4940a38-7a5c-4e01-a76e-80e17b86046f

214.Defect and Interface Control on Graphitic Carbon Nitrides/Upconversion Nanocrystals for Enhanced Solar Hydrogen Production

213.Hollow multishelled structured graphdiyne realized radioactive water safe-discharging

Shuhui Zhan, Xuanbo Chen, Bo Xu, Lin Wang, Lianming Tong, Ranbo Yu, Nailiang Yang,* Dan Wang,* Nano Today, 2022, 47, 101626.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013222002547

213.Hollow multishelled structured graphdiyne realized radioactive water safe-discharging

212.Reveal the Mechanism of sp-N Doping in Graphdiyne for Developing Site-Defined Metal-Free Catalysts
Baokun Liu, Shuhui Zhan, Jiang Du, Xin Yang, Yasong Zhao, Lulu Li, Jiawei Wan, Zhi-Jian Zhao, Jinlong Gong, Nailiang Yang,* Ranbo Yu,* Dan Wang,* Advanced Materials, 2022, DOI: 

10.1002/adma.202206450.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202206450

212.Reveal the Mechanism of sp-N Doping in Graphdiyne for Developing Site-Defined Metal-Free Catalysts

211.Heterogeneous Hollow Multi-Shelled Structures with Amorphous-Crystalline Outer-Shells for Sequentially Photoreduction of CO2

Yanze Wei, Feifei You, Decai Zhao, Jiawei Wan, Lin Gu, Dan Wang,* Angewandte Chemie International Edition, 2022, DOI: 10.1002/anie.202212049.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202212049

211.Heterogeneous Hollow Multi-Shelled Structures with Amorphous-Crystalline Outer-Shells for Sequentially Photoreduction of CO2

210.Electron–orbital–lattice interactions in hollow multishelled structures

Yanze Wei, Decai Zhao, Jiawei Wan,* Dan Wang,* Trends in Chemistry, 2022, DOI:10.1016/j.trechm.2022.08.004.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589597422001964?dgcid=coauthor

210.Electron–orbital–lattice interactions in hollow multishelled structures

209.Hollow Nanomaterials in Advanced Drug Delivery Systems: From Single- to Multiple Shells

Zhao Li, Ke Xu, Linlin Qin, Decai Zhao,* Nailiang Yang,* Dan Wang, Yang Yang*,Advanced Materials2022,DOI: 10.1002/adma.202203890.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202203890

209.Hollow Nanomaterials in Advanced Drug Delivery Systems: From Single- to Multiple Shells

208.PEG-Functionalized Hollow Multishelled Structures with On-Off Switch and Rate-Regulation for Controllable Antimicrobial Release

Decai Zhao, Yanze Wei, Quan Jin, Nailiang Yang,* Yang Yang,* Dan Wang,* Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61,  e202206807.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202206807

208.PEG-Functionalized Hollow Multishelled Structures with On-Off Switch and Rate-Regulation for Controllable Antimicrobial Release

207.Preparation and Microwave Absorbing Property of NiFe2O4/C Composites with Hollow Multishelled Structure


Tianye Huang, Mei Yang*, Jiangyan Wang, Shaojun Zhang, Jiang Du*, Dan Wang*, Chemical Journal in Chinese Universities,2022, 43, 20220276.

http://www.cjcu.jlu.edu.cn/CN/10.7503/cjcu20220276


207.Preparation and Microwave Absorbing Property of NiFe2O4/C Composites with Hollow Multishelled Structure

206. Progress in the structure design and surface manipulation of lithium-rich cathode materials

Xiaolang Zhao, Mei Yang, Jiangyan Wang*, Dan Wang*, Chemical Journal in Chinese Universities,2022, 43, 20220263.

http://www.cjcu.jlu.edu.cn/CN/10.7503/cjcu20220263

206. Progress in the structure design and surface manipulation of lithium-rich cathode materials

205.The gate keeper in the smart hollow drug carrier

Hui Wang, Decai Zhao*, Nailiang Yang*, Dan Wang*, Chemical Journal in Chinese Universities (高等学校化学学报),2022, 43, DOI: 10.7503/cjcu20220237.

http://www.cjcu.jlu.edu.cn/CN/10.7503/cjcu20220237

205.The gate keeper in the smart hollow drug carrier

204.Smart heat isolator with hollow multishelled structures

Kun Wang, Lekai Xu, Jiao Wang, Shaojun Zhang, Yanlei Wang, NailiangYang*, Jiang Du*, Dan Wang*, Green Energy & Environment, 2022, DOI: 10.1016/j.gee.2022.01.003.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468025722000048#!

204.Smart heat isolator with hollow multishelled structures

203.Decoding lithium batteries through advanced in situ characterization techniques

Mei Yang, Ruyi Bi, Jiangyan Wang*, Ranbo Yu*, Dan Wang*, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2022, 29, 965-989.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12613-022-2461-0

203.Decoding lithium batteries through advanced in situ characterization techniques

202.Hollow Multishell-Structured TiO2/MAPbI3 Composite Improves Charge Utilization for Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Evolution

Wensheng Han, Yanze Wei, Jiawei Wan*, Nobuyoshi Nakagawa*, and Dan Wang*, Inorganic Chemistry, 2022, 61, 5397-5404.

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.inorgchem.2c00253

202.Hollow Multishell-Structured TiO2/MAPbI3 Composite Improves Charge Utilization for Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Evolution

201.Accurately localizing multiple nanoparticles in a multishelled matrix through shell-to-core evolution for maximizing energy storage capability

Bo Li, Jiangyan Wang, Ruyi Bi, Nailiang Yang, Jiawei Wan, Hongyu Jiang, Lin Gu, Jiang Du, Anmin Cao, Wei Gao, Dan Wang*, Advanced Materials, 2022, 34, 2200206.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202200206

201.Accurately localizing multiple nanoparticles in a multishelled matrix through shell-to-core evolution for maximizing energy storage capability

200.Progress and perspectives of Hollow Multishelled Structures

Jiangyan Wang, Mei Yang, Dan Wang*, Chinese Journal of Chemistry, 2022, 40, 1190-1203.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjoc.202100932

200.Progress and perspectives of Hollow Multishelled Structures

199.Eliminating Hysteresis of Perovskite Solar Cells with Hollow TiO2 Mesoporous Electron Transport Layer

Wensheng Han, Yongling Wang, Jiawei Wan*, Dan Wang*, Chemical Research in Chinese Universities, 2022, 38, 117-122.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40242-022-1401-x

199.Eliminating Hysteresis of Perovskite Solar Cells with Hollow TiO2 Mesoporous Electron Transport Layer

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190